www.ivanaeklund.se/blogg

2020 > 02

Att svara på frågor tillsammans och samtidigt som alla andra
gör att eleverna känner ett större ansvar för svaren och kan minnas dem längre, menar pedagogikforskaren Dylan Wiliam. När eleverna gång på gång måste bestämma sig för ett svar och genast får veta om det var rätt eller fel, triggas lärandeprocessen igång. Det är växelverkan mellan förhoppning om belöning/rätt svar och bekräftelse/återkoppling som har positiv effekt.

När alla levererar ett svar vid samma tidpunkt blir också svaren tillgängliga för alla i samma ögonblick och då kan gemensam återkoppling ta vid. Då ska eleverna muntligt motivera och förklara sina svar. De utvecklar metaspråket och förmågan till självbedömning. Mer formativt än så blir det inte.
 

Läs hela inlägget »

Konsten att ställa frågor: flervalsfrågor
Att kunna ställa frågor som fungerar formativt och utmanar eleverna språkligt och kognitivt är lite av en pedagogisk konst. En variant av sådana frågor är flervalsfrågor med fasta svarsalternativ.

Exempel
Vilken eller vilka meningar är i futurum?

 1. Jag tittar på tv.
 2. Hon kommer att bli glad.
 3. Vi ska resa imorgon.
 4. Handlade du mat igår?


Om flervalsfrågor

 • Förbereds i förväg
 • Läggs in halvvägs i genomgången för att ”kolla läget”
 • Baseras på begrepp som kräver förståelse inför nästa steg
 • Syfte: att tidigt upptäcka svårigheter/missuppfattningar
 • Alla svarar samtidigt
 • Svaren diskuteras och motiveras i helklass
 • Lyssna utvärderande och tolkande - vad/hur har eleverna förstått


Fördelar

Läs hela inlägget »

Alla digitala verktyg har inställningar
Genom att använda inställningarna på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kan du individanpassa undervisningen och användandet av digitala resurser. Det är bra att alltid titta efter vilka funktioner som finns bakom kugghjul-symbolen.

Här kommer tre appar som exempel på vilka funktioner som finns att lägga till, ta bort och anpassa efter olika elevers olika behov.

Skolstil 2 el. 3 (ett skrivverktyg)

 • Rättstavning
 • Bokstavsljud
 • Talsyntes
 • Läshastighet
 • Färg och storlek på teckensnittet
 • Hjälplinjer/skrivrader
 • Utskrift av skrivanvisningar och övningsblad för bokstäver (öva analogt)
 • Bildstöd, dikteringsfunktion och flerspråkighet (via tangentbordet)
Läs mina tidigare inlägg om Skolstil här och här.
 
Läs hela inlägget »

Digital kompetens med Seniorsurfarskolan från UR Play
Hur ska man som sfi-lärare få in digital kompetens som ett naturligt undervisningsmoment i arbetet i klassrummet?

Här kommer ett tips och tre idéer.

Den huvudsakliga målgruppen för serien Seniorsurfarskolan från UR Play är äldre vuxna som är ovana när det gäller smarta telefoner, internet och appar/tjänster men efter att själv ha sett seriens alla 12 avsnitt kan jag säga att materialet kan utmärkt funka som undervisningsmaterial på sfi.

Här nedan skissar jag för tre idéer som jag har fått kring hur man skulle kunna använda UR Plays serie i sfi-undervisningen.

Idé 1
Se ett avsnitt med eleverna och fokusera på elevernas egna kompetens i det som avsnittet visar. Hur gör eleverna? Vilka erfarenheter har de? Hjälp eleverna att utveckla deras digitala kompetens samtidigt som du bygger upp det digitala ordförrådet och jobbar med språket. Passar särskilt på studieväg 1.

Idé 2
Se ett avsnitt och ta avstamp i innehållet för att få igång en diskussion/ett samtal kring begreppen och företeelsen. Jobba med förståelsen av språket.
 

Läs hela inlägget »

Att läsa och förstå
Att utveckla elevernas förmåga att läsa och förstå texter är viktigt i andraspråksundervisningen. Svårigheter som många elever brottas med kan ha varierande orsaker. Följaktligen krävs det olika typer av pedagogiska åtgärder för att stötta eleven på rätt sätt. Att bara ge eleven extra läsläxor med tillhörande läsförståelseuppgifter råder inte bot på symptomen, utan det enda som hjälper är ett stöd riktat mot den exakta ömma punkten.

Vad är problemet?
En förutsättning för adekvata individanpassningar när det gäller bristande läsförståelseförmåga är att kunna avgöra vilken läsprofil eleven och sätta fingret på vilken typ av svårighet det är fråga om.

Modell för 4 läsprofiler
Genom att synliggöra relation mellan hur eleven läser rent tekniskt (dvs hur avkodning fungerar) och graden av språkförståelse kan man fastställa vilken läsprofil eleven uppvisar.

Här nedan kommer beskrivningar av de olika läsprofilerna och problematiken samt tips på åtgärder.

Läs hela inlägget »

Att söka på nätet, värdera relevansen i de träffar man får och att kritiskt granska information man hittar betraktar vi vanligtvis som digital kompetens och kanske glömmer att mycket faktiskt också handlar om språket och individens läs- och skrivförmåga.

Varför googla i sfi-undervisningen?

 • Sfi = kvalificerad språkutbildning
 • Att hantera skrift på webben ingår i litteraciteter
 • Enl. läroplanen ska vi arbeta med multimodalt innehåll
 • Eleverna ska utveckla digital kompetens
 • Eleverna behöver ett digitalt språk (webbläsare, hemsida, länk, klicka, fönster mm)


Google-tips till undervisningen

 • Planera in Googleövningar i samband med varje arbetsområde
 • Visualisera hur man gör med hjälp av videomanualer
Läs hela inlägget »

Varför didaktisk planering? Och hur?
För att organisera och genomföra undervisningen så att användandet av digitala resurser främjar elevernas kunskapsutveckling behöver man inkludera digitala resurser i sin didaktiska planering inför en lektion eller ett arbetsområde.

Ta hjälp av de klassiska didaktiska frågorna 

 • Vem ska lära sig vad? Hur?
 • Vilka dig. resurser kan stödja och effektivisera lärandet? Hur?
 • Varför, när, var, hur och av vilka ska en viss resurs användas?
 • Vad blir det för stöttning? Till vem/vilka? När?
 • Vilka uttrycksformer kommer att främjas?
 • Funkar resursen formativ? Hur?


Planera för:

 • att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt
 • växlandet mellan olika uttrycksformer
Läs hela inlägget »

Varför är det bra med bildstöd i sfi-undervisningen?
Förmågan att tolka bilder och symboler är en del av kunskapskraven på SFI och bilder har en självklar plats i undervisningen. Om bilder ska fungera som stöd för elevernas språkutveckling behöver de hjälpa och inte stjälpa.

Olika bilder - olika syften

 • Visa en eller flera detaljer?
 • Visa något generellt?
 • Väcka associationer?
 • Skapa känslor?
 • Skapa kopplingar till tidigare erfarenheter/kunskaper?


Välj rätt bilder - välj bilder rätt

 • Fotografier eller tecknade?
 • Fristående eller bildserier?
 • Enskilda föremål eller detaljrika bilder?
Läs hela inlägget »

Vad menas vanligtvis med digitalt läs- och skrivstöd?

 • Talsyntes
 • Uppläsning
 • Rättstavningskontroll
 • Ordprediktion
 • Anpassad layout


På vilket sätt är det bra för eleverna?

 • Stöd vid grundläggande skriv- och läsinlärning
 • Stöd för ökad fonologisk medvetenhet (koppling ljud/bokstav)
 • Bra hjälp för elever med svenska som andraspråk
Läs hela inlägget »

Det löser sig inte med elevernas språk- och kunskapsutveckling bara skolorna köper in datorer, surfplattor och lärplattformar. Och det finns ingen risk att tekniken i klassrummet gör läraren överflödig.

Hur då? Så här:

Digitala resurser är:

 • ett komplement till klassrumsundervisning
 • ett verktyg för ökad variation och flexibilitet
 • en förstärkning av pedagogiska metoder/modeller
 • ett verktyg för att skapa lektionsstruktur
Läs hela inlägget »

Flerspråkighet i klassrummet är bra eftersom den är...

 • ett verktyg för lärande och en länk till tidigare erfarenheter/kunskaper
 • en form av individanpassning - en form av stöttning vid utveckling av andraspråket
 • en resurs för djupare förståelse på väg till andraspråket
 • ett verktyg för reflektion och emotionell bearbetning
 • ett verktyg för att utveckla metaspråket
 • ett verktyg för tillit till sin förmåga och tidigare kunskaper
 • ett verktyg för social rättvisa och identitetsbekräftelse


Undervisningstips till klassrummet

 • Se alla språk som språk för lärande.
 • Se flerspråkighet som en möjlighet till rikare kommunikation och större trygghet i klassrummet.
 • Låt eleverna diskutera innehåll och förklara för varandra på sina starkaste språk innan de redovisar på svenska.
 • Vid t.ex. textläsning: stanna upp då och då och be elever som har gått längre på kursen att sammanfatta för nykomlingarna på deras starkaste språk.
Läs hela inlägget »

Under 2019 kom en ny funktion i Word i Office 365 som heter Avancerad läsare och är ett utbildningsverktyg för hjälp med skrivning, läsning och läsförståelse. Med andfra ord: ett digitalt verktyg för läs- och skrivstöd med en del praktiska finesser.

Avancerad läsare finns i Word Online som ingår i Office 365 och är tillgänglig för alla som har prenumeration på Office 365-paketet. För att anväda funktionen, behöver man vara inloggad på sitt Microsoft-konto och jobba i ett Word-dokument som ligger sparat online, dvs i molnet (OneDrive).
 
Vad har Avancerad läsare i Word Online för finesser?

En mycket kortfattad sammanfattning:

 • Anpassning av radlängden underlättar fokus och läsförståelse.
 • Ändring av sidfärg och anpassning av textavstånd som ökar avståndet mellan ord, tecken och rader kan underlätta avläsning av texten och att hålla fokus.
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv