www.ivanaeklund.se/blogg

2016

Texttyp: e-mejl
Under en lektion härom dagen skulle eleverna få genomgång och en första övning i hur man skriver ett formellt meddelande (jag har ju en B-grupp/alfa nu, så det var klart något nytt och stort). Jag valde formen av ett mejl eftersom det kändes mest relevant. Jag visade. Vi pratade. Vi tittade på en flippad genomgång. Vi pratade igen. Sedan gav jag eleverna som uppgift att försöka skriva ett "mejl" - analogt på papper, i en skärmdump av ett nytt, tomt e-mejl. Men vad tror ni hände?

Vardagsrelevans, autenticitet och digital kompetens
Eftersom mina elever är så vana vid att jobba digitalt och även använda sina mobiler i undervisningen, tog de på något sätt för givet att när man nu ska skriva ett mejl, så ska man skriva ett mejl - alltså elektroniskt. Pappret var det ingen som brydde sig om. Alla började fippla med sina mobiler för att öppna appen för e-post. Ja, de flesta hade ett gmail- eller hotmailkonto, visade det sig, men ingen visste hur man skrev och skickade ett eget nytt mejl. Det har de aldrig gjort förut (de är ju fortfarande i början av sin litteracitetsutveckling, fast de är på kurs B).

Lektionen tog med andra ord en lite annan vändning än jag hade planerat men unte på något sätt sämre. Tvärtom, tycker hag. Trots att inget meddelande av den typen som min analoga skrivuppgift gick ut på blev skrivet den dagen. På lärplattformen skrev jag min mejadress som den som ville kunde bara klicka på för att skriva ett kort meddelande till mig hemifrån eller från datasalen dagen därpå när klassen skulle ha en vikarie.

Exempel på elevtexter
Här nedan är några exempel på hur några elevers första mejl någonsin ser ut. Jag tycker att det är jätteroligt. Och så stolta de varr! När vi träffades igen två dagar senare frågade alla "Ivana du har mejl?" Och dataläraren rapporterade om en febril aktivitet och stort engagemang för mejlskrivandet under lektionen.

Det är med andra ord bra när lektionsinnehållet är autentiskt, relevant och användbart. Och det är mycket glädjande att eleverna faktiskt har förstått att det de gör i klassrummet är till nytta utanför skolans väggar.

Klicka på bilderna, så får du upp et bildspel.

Läs hela inlägget »

Nyheter - lyssna och förstå
På facebook fick jag rätt så nyligen tips om radioprogrammet Radio Sweden på lätt svenska och eftersom jag nu har en B-kurs (stv 1, en alfa-variant), bestämde jag mig för att genast kolla nyhetssändningarnas nivå och innehåll och testa att göra en hörförståelse med mina elever.

Vi arbetar med tema Arbete & yrken, så jag valde till att börja med två nyhetssändningar som handlar om sånt (på programmets hemsida finns nyheterna ordnade efter teman, så det är lätt att leta bland inslagen) och gjorde hörförståelsefrågor. Jag bifogar både nyhetslänkar och frågor som pdf här nedan. När jag konstruerade hörförståelseuppgifterna hade jag lite grann i åtanke hur hör-delen på NP brukar se ut, framför allt ville jag ha med bilder som eleverna måste tolka och koppla till den aktuella nyheten. 

Arbetsgång
Vi gick igenom frågorna först, sedan fick eleverna lyssna två gånger. Efter det hade de tid att svara på frågorna så gott de kunde innan de fick lyssna ytterligare en gång och svara klart. Sedan gick vi igenom frågorna en i taget och lyssnade på det avsnitt där svaret hördes. Jag pausade nyheten och vi pratade om när vi hörde det rätta svaret och hur man ska göra för att lära sig att uppfatta det centrala i en nyhet. Vi pratade också om varför de i vissa fall "gick i fällan"  som jag gillrade åt dem genom att ge ett svarsalternativ som var lockande att välja eftersom det vid ett slarvigt lyssnande verkade korrekt. Med andra ord arbetade vi formativt med hörövningen och gjorde det så länge som det behövdes tills alla kunde höra och förstå det centrala i nyheten.

Matcha bild och nyhet
Som sista uppgift i den första hörövningen om kvinnor i byggbranschen skulle eleverna välja ut en bild som passade till nyheten. Det fanns tre bilder: en kvinna som arbetar på ett bygge, en kvinnlig bonde och en kvinnlig lastbilschaufför. Lätt och självklart, kan man tycka. Men nej. För analfabeter är bildtolkning och matchning av text och bild ingen lätt sak eftersom lösningen kräver att man tänker i flera led och att man i tanken ofta måste lämna "här och nu" och i stället generalisera lite grann. Eftersom jag vet detta, var jag inte särskilt förvånad över att ingen av eleverna i gruppen klarade av att välja rätt bild, dvs bilden med kvinnan iklädd hjälm och bärande en planka på ett bygge. Slutsats? Vi måste så klart träna på det här med bildtolkning och matchning, inte minst för att den typen av uppgifter är vanliga på NP.

Hur gör du när du jobbar med hörförståelse  i din grupp? Vad har du för erfarenhet av bildtolkning i en grupp på stv 1? Det vore intressant att höra.

Nyhet 1: Väldigt få kvinnor jobbar med att bygga hus 
Nyhet 2: De här jobben är lättast att få i Sverige
 

Läs hela inlägget »

Besök på utbildningsdepartementet
I veckan var jag på Utbildningsdepartementet för gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic bjöd till en konferens om vuxna nyanländas språkinlärning. Tanken med konferensen var att presentera goda exempel på hur olika aktörer (kommuner, privata sfi-anordnare, Folkbildningsrådet, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Nationellt centrum för svenska som andraspråk) arbetar med att erbjuda utbildningar i sfi som är anpassade till de de nyanländas behov. Läs gärna mer här. Konferensen handlade mycket om att synliggöra villkoren under vilka inlärning av svenska som andraspråk sker när det gäller vuxna. Det var en inspirerande och givande dag, trots att en del kändes mer riktat mot rektorer/huvudmän än mot lärare. 

Vad behövs?
En sak som blev tydlig när dagen var slut var att det behövs mycket mer samarbete än vad som är vanligt idag kommuner emellan och mellan kommuner och andra aktörer och företag - om vi ska lyckas med att effektivt hjälpa nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden, lära sig ett funktionellt vardagsspråk och bli en del av samhället. Olika former av yrkesutbildningar i sfi är ofta framgångsrika och vi hörde goda exemplel från t.ex. Stockholm och Gävle om taxiförar-sfi, vård-och-omsorg-sfi och sfi för egna företagare och entreprenörer. De har också delat med sig av generella erfarenheter kring vad yrkessvenska innebär och jag fick en större förståelse för vad utbildningar i yrkessvenska egentligen handlar om. Det är inget jag själv har erfarenhet av och är nöjd med att nu veta och förstå lite mer om utbildningens särart.

En vanlig nationell kurs i sfi har styrdokument att förhålla sig till medan kurser i yrkessvenska är ofta friare eftersom skolan själv arbetar fram syfte, mål och kursinnehåll utifrån detlagarnas behov. Det tänkte jag inte på förut. Inte heller har jag reflekterat över att man måste förhålla sig till när allmänna språkkrav ska ställas - ska de ställas i början eller i slutet av processen? Det kan nämligen vara en enorm skillnad att vända på steken. Eller möjligheten att validera sina yrkeskunskaper på modersmålet. Varför är det så ovanligt? Att ändra ordning på insatser som görs kan innebära att man når fler och att fler invandrare kommer in på arbetsmarknaden. Det är mycket intressant.

Det mest givande föredraget för mig peronligen var Karin Sandwalls (från Nationellt centrum för svenska som andraspråk). Hon har pratat om vad det innebär att lära sig ett andraspråk som vuxen och efter en inte alls ironisk påminnelse om att det iverkligen inte är samma sak att lära sig ett främmande språk och ett andraspråk, har hon listat ett antal utgångspunkter.

7 utgångspunkter för vuxna nyanländas språkinlärning:

 1. Förståelse för de sfi:studerandens utsatta situation behöver bli större.
 2. Sfi handlar om handlingsberedskap för ett liv i Sverige. “Aktivt deltagande…” som det heter i kursplanen. Vad nyanlända behöver är ett funktionellt språk.
 3. Ett respektfullt resursperspektiv och ett grundläggande vuxenpedagogiskt synsätt måste gälla. Kartläggning, validering, synlig koppling till livet utanför krävs. Höga förväntningar samt omfattande och varierande stöttning relaterad till individen behövs.
 4. Varje beslut måste vara grundad i forskning och beprövad erfarenhet och måste gälla alla aktörer. Det finns gott om internationell forskning men svensk forskning är lite efter. Å andra sidan finns det mycket svensk beprövad erfarenhet - och den behöver relateras till forskning. Viktigt just nu: att goda exempel sprids. Både formellt och informellt lärande är nödvändigt. Skolan och kontexter utanför måste kopplas ihop och kompletteras för bästa resultat. Sfi måste jobba aktivt med att sammankoppla lärandemiljöerna: situerad interaktion + dekontextualiserad interaktion.
 5. En uppdaterad tydligare beskrivning av sfi behövs. Eleverna måste få möjlighet att hämta och undersöka autentiskt språk. Sfi ska självklart stödja inträde till arbetslivet men vi måste tänka längre än bara “jobb”.
 6. Sfi idag är en god grund för sfi i världsklass imorgon! Sfi ska utvärderas utifrån sina styrdokument, inte utifrån något annat. Sfi är riktigt bra redan idag utifrån förutsättningarna och i jämförelse med t.ex. Norden, Kanada och Australien. Vi ska vara stolta över sfi!
 7. Investeringar på kortlång sikt är nödvändiga.  Att endast 39% av sfi-lärarna är behöriga, det är dåligt. Det är också dåligt att endast 30 hp krävs för sfi-behörighet. Vuxenpedagogik måste ingå i lärarutbildningen. Lärartätheten på sfi sjunker, det är dåligt. Men: Vi kan inte göra panikåtgärder nu, vi behöver åtgärder på kortlång sikt, dvs akuta lösningar som sedan byggs ut till den kompetensutveckling som behövs
Det är de här sju punkterna som jag kommer att bära med mig framöver och som blev min största input på konferensen. Jag har god lust att måla dem på väggen på jobbet.
Läs hela inlägget »
Etiketter: vuxnas lärande
Skolverkets förslag på nationell IT-strategi gäller även SFI. Skolverkets förslag på nationell IT-strategi gäller även SFI.

Den 26 april 2016 fick regeringen Skolverkets förslag på nationell strategi för digitalisering av gymnsieskola och vuxenutbildning och strategin beskriver både förutsättningar och insatser som krävs för att utbildningen ska effektiviseras. Eftersom effektivisering av undervisning med hjälp av webbaserade verktyg är något som ligger mig varmt om hjärtat och är vad mitt klassrumsarbete, min bok och mina föreläsningar handlar om, är jag förstås glad åt Skolverkets förslag.

Enligt Skolverket ska digitaliseringen alltså bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras och att alla elever får en likvärdig möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Digitalkompetens nämns i våra styrdokument redan idag men kravet nonchaleras tyvärr ofta. Skolverkets nya strategi anger därmed de förutsättningar och insatser som krävs för att effektivisering av undervisningen med hjälp av digita och webbaserade verktyg ska kunna uppnås. Det viktiga i sammanhanget är, som jag ser det, att förslaget nämner vikten av kompetenshöjande insatser för lärare och inte bara nöjer sig med inköp av datorer och surfplattor åt eleverna. Äntligen verkar man ha förstått att det inte räcker att investera i teknik om lärarnas digitala kompetens är undermålig.

Här nedan återger jag några av alla punkterna som Skolverket listar upp i sitt förslag:

 • Personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i sitt arbete.
 • Personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolenheten.
 • Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolan och vuxenutbildningen.
 • Det finns tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på skolenheterna.

Vad som också är glädjande är att flippat klassrum och delande av resurser via webben tas upp som en självklar faktor och viktig lärarkompetens. Likaså när det gäller formativ bedömning och digitala/webbaserade verktyg. Samtidigt efterfrågas mer forskning på området och Skolverket föreslår ökade forskningsanslag. Ja! Äntligen! Jag upplever det som att Skolverket pekar åt rätt håll. Hoppas regeringen kommer att lyssna. Förhoppningen är att visionen uppnås 2022.

Vad tycker du om förslaget? Kommentera gäran.

Läs Skolverkets artikel här. Här nedan kan du också ladda ner förslaget i sin helhet.
Läs hela inlägget »

Vad tycker eleverna?
Vad tycker eleverna om sfi-undervisningen som de får? Vad tycker de om arbetssättet och kursinnehållet? Tycker eleverna att de får tillräckligt med hjälp av mig? Vågar de ställa frågor när de inte förstår? Vad tycker de om att studera med hjälp av digitala och webbaserade verktyg? Det här är exempel på frågor som jag gärna ville få svar på. Och jag skulle använda det digitala responsverktyget Kahoot men det fanns en del saker som jag kände var viktiga att tänka på när det gällde upplägget och det faktum att eleverna var i början av sin litteracitetsutveckling.

At tänka på när det gäller elever som är nybörjare:

 • Frågorna/påståendena måste vara mycket enkla och tydliga och gälla endast en sak åt gången.
 • Läraren läser frågorna/påståendena högt.
 • Varje fråga/påstående illustreras med en autentisk bild från det egna klassrummet. Igenkänning underlättar förståelse av frågan.
 • Svarsalternativen måste vara extremt enkla och tydliga och helst återkommande vid olika frågor (mycket/så där/inte eller ja/nej). Det är frestande med fler svarsalternativ än tre för att få mer nyanserade svar av eleverna, men risken att eleverna inte hinner förstå ordentligt är stor. Hellre färre svarsalternativ som eleverna klarar av att förstå och välja mellan.
 • Hellre "svartvita" svarsalternativ än att eleverna inte uppfattar nyansskillnaderna i värderingen.
 • Läraren läser svarsalternativen högt och visar vilken knapp/färg som ger vilket svar.
 • Ge eleverna gott om tid att svara, 30 sec per svar är ganska lagom.
 • Nästa fråga/påstående visas först när läraren manuelt väljer "nästa".
 • Det kan vara ganska givande att diskutera gruppens svar på varje enskild fråga/påstående innan man tar nästa. 

Om du vill titta på  "kursutvärderingen" i Kahoot, klicka här.
Om du vill se resultatet av utvärderingen som mina elever har fått göra idag, klicka här.

Övrigt:
 • Vi använde surfplattor.
 • Egentligen ville jag att eleverna loggade in anonymt (t.ex. med ett nummer) men de var så himla snabba på att logga in så det blev så att de loggade in med sina förnamn. Ingen sa något om det och ingen uttryckte några funderingar kring det heller när det väl var dags att ge svar. Efteråt tog jag ändå bort namnen. Jag var ute efter helheten, inte efter individuella åsikter.
 • Jag valde att spara resultatet i Google Drive. Därifrån kan man göra en utskrift.

Brukar dina elever få göra en kursutvärdering? Hur går det till? Skriv gärna i kommentarsfältet och dela med dig av dina erfernheter.

Läs hela inlägget »

Inspirerad efter läsningen av ett par kapitel i Dylan Williams bok Handbok i formativ bedömning (som jag har läst mer än halva av nu och som förresten är hur bra som helst) har jag beslutat mig för att prova Kahoot igen med mina elever. (Kahoot är ett webbaserat verktyg som fungerar som en mentometer och som man enkelt kan skapa frågesporter, omröstningar och utvärderingar i. Eleverna svarar antingen via sina smarta mobiler eller via surfplattor och svaren syns på din datorskärm i realtid. Kahoot är enkel att använda och det kostar dig inget att skapa ett konto. Bara att testa. 

Jag provade verktyget första gången för flera månader sedan men den gången var det ett fiasko. Men eftersom jag missbedömde vikten av långsam introduktion, kunde jag skylla mig själv för att det gick som gick. Eleverna förstod inte frågorna tillräckligt och hann inte heller att ta del av svarsalternativen ordentligentligt varje gång, så alla bara klickade på ja direkt efter att en fråga dök upp. Som sagt, ett fiasko. Alla har vi en dålig dag på jobbet ibland. Den här gången skulle det dock gå bättre, det bestämde jag mig för. Och det gjorde det faktiskt.

Rätt, fel eller vet inte
Tanken var att få insikt i hur väl eleverna har förstått och lärt sig fyra presentationsfrågor som vi hade jobbat med och vänt och vridit på och övat hur mycket som helst:
Vad heter du? Var bor du? Från vilket land kommer du? samt Vilket språk pratar du?. Jag ville föräkra mig om att ordföljen, frågeorden och verben satt som de skulle.

Dylan Wiliams handbok hjälpte mig att förstå hur jag på bästa sätt skulle utforma frågorna i min Alfa2-grupp. På sidan 105 ger han nämligen tips på just utformning av omröstningar i en nybörjargrupp i språk och när jag läste exemplen, förstod jag precis. Det var så här jag skulle göra! Egentligen är det inga jättemärkvärdiga saker han tar upp, det är bara den där lilla knuffen i rätt rikting och i rätt tid som behövs ibland. Han säger förstås inget om verktyget Kahoot men det ena gav liksom det andra. Jag funderade på att köra Kahoot igen ett bra tag, så saken var i princip klar.

Ur: Handbok för formativ bedömning (Dylan Wiliam, s. 105)

Frågorna
Jag skrev våra fyra frågor eller delar av dem i olika korrekta respektive felaktiga varianter och lät eleverna bedöma den språkliga korrektheten: rätt, fel eller jag vet inte var de vanligaste svarsalternativen. Eller så kunde frågan handla om vilket verb som är det rätta ihop med t.ex. ordet "land" , "namn" eller "språk" (heter, bor, kommer eller pratar). Eller så gällde det huruvida "Vilket heter du?" är rätt eller inte. Den typen av frågor. Totalt 24 stycken, en av dem syns på bilden ovan. Här kan du se hela Kahoot-spelet och om du vill, kan du själv prova det.

I början av spelet läste jag både frågan och svaralternativen högt för eleverna och förklarade hur de skulle göra. Svarstiden satte jag på 30 sec. När resultatet visades, diskutterade vi vad som eventuellt var fel och varför och hur den korrekta konstruktionen skulle se ut, om det var en sådan fråga. Eleverna var aktiva och engagerade och om en elev svarade felaktigt, hjälpte de som kunde med förklaringar på modersmålet. Det hela fungerade mycket bra. Efter ett tag behövde jag knappt läsa högt längre, eleverna (15 st) förstod ändå och jag hade nästan bara funktion av en moderator. Information som jag fick ut av det hela var att de flesta var mycket säkra på frågornas grammatik och ordförråd, två stycken var lite osäkra och hade ca 5 fel var totalt (av 24 svar) och tre elever som var helt nya på kursen (det var deras första dag) visade sig ha en del svårigheter med grammatiken men det var kanske ganska naturligt. De har gott om tid på sig att lära sig och förstå.

Det som är bra med att spela Kahoot är att eleverna får en omedelbar återkoppling på varje enskilt svar och att jag som lärare kan efteråt ladda ner en excel-översikt med rätta resp. felaktiga svar för varje elev. På så sätt får jag en utvärdering av hur mycket av lektionsgenomgången eleverna har förstått. Då vet jag om jag kan gå vidare eller måste backa och vilka elever som behöver individuell hjälp, med vad och hur.

Jag blev sporrad av att det var lyckat och har redan fixat två nya spel. Ett av dem ska vi köra vilken dag som helst. Mitt mål är att göra en utvärdering en gång i veckan. Tror att det kan vara bra. Som en del i formativt arbete i klassrummet.

(Läsa mer? I min bok Webbaserad alfabetisering beskriver jag hela lärprocessen kring presentationsfrågorna och visar hur konceptet för temat ser ut.)

Läs hela inlägget »
Att öva på veckans diktamen. Qr-koder gör det möjligt att lyssna. Att öva på veckans diktamen. Qr-koder gör det möjligt att lyssna.

En diktamen är ett stående inslag i min undervisning och ett moment som eleverna tar på största allvar. Deras iver och engagemang är fascinerande. Eleverna har en vecka på sig att öva, både i skolan och hemma. Via lärplattformen eller en qr-kod som ligger inklistrad vid sidan om texten har eleverna tillgång till en videouppläsning av diktamenstexten (video är bra för man kan använda sig av en markör som rör sig och visar var någonstans jag läser). Eleverna kan lyssna var de vill, när de vill och hur många gånger de vill och jag har också gett dem konkreta strategier i fråga om studieteknik, så att de kan träna effektivt. I skolan ägnar vi flera lektionstillfällen under en vecka åt diktamenstexten och upplägget innehåller allt från genomgång, körläsning, individuell läsning och avskrift för hand och med elektronisk skrift med talsyntes (surfplatta, dator). Slutligen får varje elev en formativ bedömning av sitt resutat.

Att eleverna får höra hur jag läser texten och samtidigt följa visuellt med i läsningen är en mycket viktig del av lärprocessen. Utan det skulle det inte funka. Eleverna måste få lyssna! Och de förstår och uppskattar vinsten med diktamen på video. De märker också snart att arbetssättet ger en positiv effekt på deras läs- och skrivutveckling.

I fredags, när jag delade ut pappret med en ny diktamenstext, visade det sig att jag hade glömt att infoga qr-koden. "Ivana, inte kod. varför?" frågade en elev genast. Det fanns inget annat att göra än att snabbt skriva ut ett papper med femton små koder på, klippa ut dem med en sax och manuellt klistra in på varje elevs papper. Blip, blip, blip hörde jag snart runt omkring mig. Ett ljud som jag mer än gärna hör från elevernas mobiltelefoner. De skannar nämligen in koden på en gång, redan kort efter genomgången och körläsningen i helklass för att lyssna några gånger själva innan de börjar skriva av och lästräna. Det är roligt att se att eleverna tar ansvar och är aktiva. Det är också härligt att de är så vana vid webbaserat lärande nu att de protesterar när fyrkanten med de svarta krumelurerna saknas vid sidan om läxan.

För mig är diktamen mycket mer än bara en diktamen. Det är en omfattande lärprocess med struktur, fasta ramar och tydliga mål (lyssna, läsa, skriva, öka fonologisk medvetenhet, öka digital kompetens). I min bok ägnar jag ett ganska stort utrymme åt att i detalj beskriva hela lärprocessen kring det här med diktamen, så där kan du läsa mer om du vill.

Eleven lyssnar på diktamen i sin mobil. Videoklippet ligger på youtube, tillgängligt via en qr-kod.
Eleven lyssnar på diktamen i sin mobil. Videoklippet ligger på youtube, tillgängligt via en qr-kod.
Läs hela inlägget »

Ett tv-tips
I senaste avsnittet (nr 11) av Vetenskapens värld sändes ett reportage om vissa spännande aspekter av andraspråksinlärning: Så lär du dig språk bäst.

Svenska språkforskare försöker ta reda på vilka ingredienser som spelar störst roll vid andraspråksinlärning. Vad händer i hjärnan när man möter grammatiska strukturer som man är ovan vid från modersmålet (t.ex. omvänd ordföljd)? Vilken betydelse har gester? Är det viktigt att tillägna sig även svenska gester när man lär sig svenska som andraspråk? Vad händer när gester inte motsvarar målspråket? 

Läs hela inlägget »
Etiketter: lärande
Mittuppslaget i elevens arbetshäfte "Vad heter affären?" Mittuppslaget i elevens arbetshäfte "Vad heter affären?"

För ca tre veckor sedan ägnade jag några lektioner åt något mycket vardagligt och vanligt förekommande i städer: affärsskyltar.  I princip alla elever vet vad Ikea och Ica Maxi är för något. De har varit där och handlat. Men hur många av dem som bara är i början av sin läs- och skrivutveckling kan avkoda orden ikea och ica maxi om de förekommer i skrift och inte som logotyper på taket till en stor byggnad? För mig är det enormt viktigt att bedriva en alfabetiseringsundervisning som bottnar i autentiska, vardagsnära sammanhang och som är både funktionell och inriktad på tekniska läsfärdigheter så som avkodning osv. Jag strävar efter att ge mina elever kunskaper, färdigheter och verktyg som krävs för att smidigt kunna lösa skriftrelaterade vardagsproblem. Ett konkret exempel på hur hur jag kombinerar kompetensinriktad undervisning med funktionellt inriktad undervisning är övingen som jag delar med mig av i det här inlägget. Den handlar om att läsa/förstå och skriva namn på några vanliga affärer/butiker/varyhus.

Arbetshäftet som jag har gjort heter "Vad heter affären?" och innehåller två sidor med namnen på ett antal vanliga affärer/butikskedjor/varuhus i form av deras logotyp. Innehållet är i grunden välbekant för eleverna eftersom det är något de har vardagserfarenhet av. Bredvid varje logotyp finns en tom rad. Där ska eleven själv skriva affärens namn. Vi tolkar skyltarna tillsammans och vi skriver tillsammans. Vi skriver med elektronisk skrift i dokumentet som syns på smarta tavlan. Eleverna använder ett trådlöst tangentbord som skickas runt från den ena till den andra. Parallellt skriver varje elev för hand i sitt arbetshäfte.

När vi har tolkat skyltarna, tränat uttal av orden och skrivit alla namnen, börjar vi lästräna dem. Helheten har eleverna klart för sig, att känna igen de logografiska ordbilderna är sällan något problem i det här skedet (vardagsanknytning och vardagsigenkänning underlättar). Avkodning och igenkänning av ordens ortografiska ordbilder är däremot ganska mycket svårare. Bara att lära sig att skilja på ord som ikea och ica är en utmaning för eleverna. Vi analyserar varje ord, tittar på stavning och stavelser och noterar samband mellan bokstäver och ljud. Att man ska skriva med gemener fast förlagan innehåller versaler är en ofta en ny insikt för eleverna. Många har ju en tendens att kopiera förlagan så exakt som möjligt. Vi tränar på att läsa orden vi skrivit utan att samtidigt se logotypen.

Den här fasen av lärprocessen har jag flippat och jag uppmanar eleverna att titta på flipp-filmen innan genomgången i klassrummet äger rum. Det underlättar förståelsen och effektiviserar lästräningen i klassrummet. Flipp-filmen kommer eleverna åt på två sätt. Dels genom att helt enkelt gå in på vår lärplattform (hemifrån) och titta och lyssna där, dels genom att med sina mobiltelefoner scanna in en.s.k qr-kod som ligger inklistrad på arbetshäftets första sida. En qr-kod är en tvådimensionell kod som innehåller webbadressen till filmen på youtube. Eleven scannar in koden med en app och kommer raka vägen till filmen på webben. Mycket smidigt och mycket praktiskt. Eleverna älskar det. De uppskattar den ökade tillgängligheten som qr-koder ger dem.

Men tillbaka till övningen. När avkodning och igenkänning av ortografiska ordbilder sitter något så när, kan man börja med nästa fasen som är en läsförståelse med skriftliga svar. Hur uppgiften är utformad ser du tydligt på bilden ovan (högra siduppslaget). Här tillämpar eleverna sin nya läs- och skrivfärdighet när det gäller affärsskyltar. Eftersom svaren garanterat skiljer sig mellan olika elever, uppstår det lätt intressanta diskussioner. På så sätt kommer det muntliga in också.

Slutfasen i övningen handlar om att läsa butiksnamnen i löpande text. Även den kan eleverna se och höra i flipp-filmen. Texten som består av några enkla meningar är i slutet av häftet. Vi tränar läsningen genom att gå från textens helhet till små beståndsdelar i varje litet ord. Från hela meningen till stavelser, bokstäver och ljud. och så tillbaka igen.

Eleverna uppskattar arbetet med materialet. De vet var någonstans de olika affärerna ligger och vad de säljer där (muntlig kommunikation uppstår naturligt) och om jag ber eleverna att öppna sina plånböcker och titta efter vad de har för kvitton, kan vi nästan alltid samla ihop ett flertal kvitton och läsa på dem från vilka affärer de är, vad man har köpt och vad det kostade. Det blir ett slags fördjupning och en liten uppvisning i vad färdigheten att läsa och förstå affärsnamn har för praktisk nytta.

Hela lärprocessen andas praktisk nytta, tycker jag, samtidigt som eleverna utvecklar sin läs- och skrivförmåga och, vilket är viktigt, känner motivation för det. Jag tycker att det är värdefullt. Flippat klassrum ger elerna möjlighet att se skriften "röra sig" och växa fram och de kan höra hur de skrivna orden låter. Man kan visualisera sambandet mellan logotypen och det skrivna ordet. Eleverna kan se och lyssna på materialet hur många gånger de vill och var de vill. Chansen att de lär sig på djupet ökar markant. Det tror jag verkligen att den gör.

Har du frågor eller funderingar? Egna tips och exempel? Dela gärna med dig här. Det går bra att skriva i kommentarsfältet.
 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv