Uppdragsutbildningar

Boka mig via Lärarfortbildning AB

  • Jag skräddarsyr utbildningsdagens innehåll efter era behov och önskemål.
  • Modulera, paketera och planera er fortbildningsdag tillsammans med mig.
  • Kontakta Lärarfortbildning AB för förfrågningar och offert.
FRÅN VARDAGSSPRÅK TILL ÄMNESSPRÅK. Ämneskunskaper och olika ämnens specifika språkbruk hänger ihop. Det betyder att du behöver göra ämnesdidaktiska val utifrån ett språkperspektiv. Förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt inom vuxenutbildningen är avgörande för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Klicka på bilden för att komma till Lärarfortbildningens informationssida.
SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT KURS A-D. De sammanhållna studievägarna gör att lärare på alla nivåer i sfi-undervisningen nu kan möta elever med kort eller ingen skolbakgrund. Eftersom kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg, behöver vi anpassa progressionstakt och arbetssätt. Klicka på bilden för att komma till Lärarfortbildningens informationssida.
VUXENPEDAGOGISK METODIK I HETEROGENA GRUPPER. En flexibel och mer individanpassad sfi-undervisning kommer att bli än viktigare framöver. De är nyckelord i sfi-utredningen. Samtidigt ställs vi varje dag inför utmaningen att undervisa elever som har helt olika bakgrund och erfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning! Välkommen till en fortbildning som utvecklar er i effektiv vuxenpedagogisk metodik. Klicka på bilden för att komma till Lärarfortbildningens informationssida.
STÄRK ELEVERNAS SPRÅKUTVECKLING. Era sfi-elever behöver från första stund kunna fungera som föräldrar, konsumenter, hyresgäster och arbetssökande eller kollega. Ni ska vägleda och stötta eleverna i deras språkutveckling för att klara av det. Välkommen till en fortbildning som ger grundläggande kunskap om hur ni undervisar utifrån genrepedagogik och med hjälp av cirkelmodellen. Klicka på bilden för att komma till Lärarfortbildningens informationssida.
DIGITALA RESURSER SOM STÖD. Det är inte lätt att hänga med i den digitala utvecklingen. Men om vi inte använder våra digitala resurser i undervisningen finns risken att våra elever går ut i samhället utan digital kompetens och därför får svårt att kunna delta i arbetsliv, vardagsliv och samhällsliv. Välkommen till en kurs som utvecklar er undervisning. Klicka på bilden för att komma till Lärarfortbildningens informationssida.
SÅ SÄTTER NI RÄTTSSÄKRA OCH LIKVÄRDIGA KURSBERTYG. När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Eftersom planeringen av kursen för varje sfi-elev är individuell och bottnar i elevens individuella studieplan, sätts betyg vid olika tillfällen för olika elever. Om vi inte har planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir betygsättningen svår. Klicka på bilden för att komma till Lärarfortbildningens informationssida.
SÅ GÖR VI UNDERVISNINGEN FORMATIV. BFL ger mycket stor effekt på elevernas utveckling. Men många sfi-lärare efterfrågar mer kunskap om vad BFL innebär rent praktiskt för deras undervisning. Trots god teoretisk grund kan det vara en utmaning att omsätta det. Välkommen till en fortbildning som ger vägledning för er undervisning. Klicka på bilden för att komma till Lärarfortbildningens informationssida.