Kortfattat: Läsprofiler - problem & stöttning

Att läsa och förstå
Att utveckla elevernas förmåga att läsa och förstå texter är viktigt i andraspråksundervisningen. Svårigheter som många elever brottas med kan ha varierande orsaker. Följaktligen krävs det olika typer av pedagogiska åtgärder för att stötta eleven på rätt sätt. Att bara ge eleven extra läsläxor med tillhörande läsförståelseuppgifter råder inte bot på symptomen, utan det enda som hjälper är ett stöd riktat mot den exakta ömma punkten.

Vad är problemet?
En förutsättning för adekvata individanpassningar när det gäller bristande läsförståelseförmåga är att kunna avgöra vilken läsprofil eleven och sätta fingret på vilken typ av svårighet det är fråga om.

Modell för 4 läsprofiler
Genom att synliggöra relation mellan hur eleven läser rent tekniskt (dvs hur avkodning fungerar) och graden av språkförståelse kan man fastställa vilken läsprofil eleven uppvisar.

Här nedan kommer beskrivningar av de olika läsprofilerna och problematiken samt tips på åtgärder.

Läsprofil 1: Svag ordavkodning - god förståelse
En elev med läsprofil 1 har fonologiska problem, dvs problem med den tekniska sidan av läsningen. Samtidigt förstår eleven på något sätt vad det är hen läser. Att förståelsen ändå fungerar beror dels på att eleven ändå avkodar tillräckligt många ord korrekt, dels har utvecklat kompensatoriska strategier. Elever med läs- och skrivsvårigheter finns i denna kategori.

Förutsättningar för avkodning är:

 • Bokstavskunskap inkl bokstavsljud
 • Förmågan att identifiera vokaler och stavelser
 • Känslan för betoning
 • Läsflyt och god läshastighet
 • Helordsläsning (ej ”ungefärläsning” och gissningar)
 • Fonologisk medvetenhet
 • Befäst läs - och skrivriktning
 • Förstå strukturer i skrift


Tips på åtgärd vid dålig avkodning:
Eleven behöver stöd med att utveckla s.k. bearbetande strategier:

 • Mer tid för läsning (teknikträning)
 • Återkoppling vid läsning
 • Stavelseträning
 • Träna på uttal och prosodi
 • Kompensatoriska hjälpmedel


Stöttning med hjälp av digitala resurser

 • Talsyntes och uppläsning
 • Visualiseringar/audiovisuellt stöd - filmade genomgångar, instruktioner, inspelade texter och ordlistor
 • YouTube och Qr-koder (för publicering, delning och tillgänglighet)
 • Timer (stöd för att hålla fokus)Läsprofil 2: God ordavkodning - god förståelse
För eleven med läsprofil 2 verkar både avkodning och förståelse fungera och ordförrådet liksom allmänna kunskaper ser bra ut. Men för att vi ska kunna vara säkra på att allting verkligen är frid och fröjd, bör vi kolla upp några saker:

 • Förstår alla för kursen relevanta texttyper lika bra?
 • Förstår eleven formella och informella texter lika bra?
 • Förstår eleven analoga och webbaserade texter lika bra?


Om  svårigheter på något område upptäcks, behöver vi fundera på hur ett lämpligt stöd kan se ut för att hjälpa eleven att vidareutvecklas och bli bättre.

Exempel på åtgärder:

 • Ge eleven strategier för igenkänning av olika texttyper och deras texttypiska drag (form, innehåll, språk).
 • Ge eleven strategier och verktyg för navigering och läsning på webben (”huret”, steg för steg)


Tips på stöttning

 • Visualiseringar av strategier för ”hur” olika texttyper fungerar 
 • Videomanualer för navigering, läsning och strategier på webben
 • Visa eleven funktionen ”talande webb” och översättningsverktyg på vissa hemsidor (myndigheter, kommuner, landsting och liknande)


När det gäller användning av digitala resurser, behöver du verktyg för skärm- och ljudinspelning (t.ex. Screencastomatic) och för publicering och delning av videomaterial (t.ex. Youtube, GoogleDrive) samt för att göra webbaserat innehåll tillgängligt (qr-koder).


Läsprofil 3: Svag ordavkodning - svag förståelse
En elev med läsprofil 3 har det problemet att hen läser/avkodar alldeles för många ord fel, vilket leder till att förståelsen haltar rejält. Elever med bristande andraspråkskunskaper hamnar ofta här.

Orsak till svårigheterna

 • Texten ligger på fel nivå, dvs är för svår.
 • Eleven känner igen texttypen
 • Eleven har inte tillgång till fungerande läsförståelsestrategier


Tips på åtgärder

 • Stöd med att utveckla den tekniska sidan av läsningen - teknikträning (gå tillbaka till lucka 9)
 • Ge eleven strategier för att läsning och förståelse av de texttyper eleven möter i undervisningen
 • Utveckla elevens förmåga att känna igen för nivån/kursen relevanta texttyper (form, innehåll, språk)
 • Ge stöd i att utveckla elevens ordförråd


Att tänka på

 • Teknikträning och språkligt och kognitivt utmanande aktiviteter ska ske parallellt och i samspel
 • Formativ återkoppling i interaktion (elev-lärare, elev-elev)
 • Digitala resurser som stöd - visualiseringar, multimodalitet, talsyntes, uppläsning 
 • Ordförråd - tankekartor, digitala verktyg för ordträning, digitala frågesporter
 • Genrepedagogik fungerar!Läsprofil 4: God ordavkodning - svag förståelse
En elev med denna läsprofil läser snabbt och bra men tyvärr utan att förstå särskilt mycket av det hen läser. Det kan vara frustrerande. Ett vanligt misstag när det gäller åtgärd är att eleven blir uppmanad att läsa mer. Det hjälper inte!

Orsak till svårigheterna

 • Bristande förmåga till självbedömning
 • Eleven läser för ”mekaniskt”, dvs utan att tänka
 • Möjligen ett otillräckligt ordförråd (bör kontrolleras)


Tips på åtgärder

 • Om ordförrådet inte räcker till - stötta eleven med att utveckla det (tankekartor, bildstöd, ord- och begreppslistor, alternativa uttryck mm)
 • Regelbundna och återkommande tankestopp (ge strukturellt stöd och praktiska strategier)
 • Strategier för konsten att ställa och besvara frågor till texter
 • Utveckla elevens förmåga till metakognition och självbedömning (formativ återkoppling)


Tips på digitala resurser som stöd

 • Digitala tankekartor (t.ex. Popplet, Coggle, Xmind, Inspiration Maps, Kidspiration)
 • Multimodala ordlistor (inläsning med skärm- och ljudinspelningsverktyg)
 • Träna på ord (t.ex. Bitsboard, Quizlet)
 • Återkoppling (t.ex. Kahoot, Mentimeter)
 • Samarbetsytor för att ställa/besvara frågor (t.ex. Padlet, Mentimeter)
 • Strukturstöd (t.ex. Visual Timer, Classroomscreen)


Vill du veta mer?
Om du vill läsa mer fördjupat om detta, rekommenderar jag Skolverkets publikation Att läsa och förstå från 2016Det är den publikationen som är källa till den här sammanfattningen.

För att läsa mer om (och hitta) de digitala resurserna som jag tipsar om, gå till materaialet Digitala verktyg för litteracitetsundervisning.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter