Tankar kring regeringens lagförslag om närvaroplikt på sfi

Jag kan inte låta bli att fundera över regeringens lagförslag om att myndigheter ska kunna lägga sig i och bestämma över när vuxna invandrare måste delta i sfi-undervisning för att få rätt till ekonomiskt bistånd (SvD 191227 https://www.svd.se/regeringen-vill-krava-svenskkurs-for-bidrag). Enligt förslaget som regeringen har skickat på remiss skulle socialtjänstlagen ändras. Och det är just detta som gör mig orolig. Jag uppfattar nämligen informationen som att sfi plötsligt skulle börja lyda under socialtjänstlagen. Nej, jag förstår inte riktigt.

Sfi är ju en kvalificerad språkutbildning och del av vuxenutbildningen (Komvux) och som sådan omfattas den av skollagen och vuxenutbildningens läroplan. Enligt dessa styrdokument är all vuxenutbildning en frivillig skolform. Det betyder dock inte att det inte krävs prestation av eleverna i form av kunskapsutveckling och progression under kursens gång. Tvärtom. Det ser kursplaner med tillhörande betygskrav till. För sfi:s del finns även nationella prov för kurserna B-D.

Det faktum att vux/sfi i grunden är frivilligt ger rektorer utifrån undervisande lärares pedagogiska bedömning en laglig rätt att avbryta studierna för elever som saknar progression - som en sista utväg och, om man så vill, piska. Ett beslut om avbrott enligt §9 kap 20 i Skollagen måste vara väl underbyggt i form av dokumentation över elevens språk- och kunskapsutveckling samt vilka individuella stödåtgärder som skolan har satt in för att stötta eleven. 


Att avbryta en sfi-elevs studier pga bristande språkutveckling är en form av myndighetsutövning utifrån Skollagen och eleven kan överklaga beslutet till Skolverket. Att lagen och möjligheten finns är ett bevis på att vux/sfi är en utbildningsform och inte ett arbetsmarknadsåtgärd där elever utan progression kan ”bosätta sig” och fysiskt delta år ut och år in som en form av sysselsättning anvisad av andra aktörer i elevens närhet, så som Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Hur skulle det då bli om sfi styrdes av socialtjänstlagen? Jag vill inte ens föreställa mig det. Lärarens pedagogiska bedömning skulle inte väga någonting, är jag rädd, och sfi-utbildningens status skulle sjunka ännu djupare än vad fallet är idag.

I samband med lagförslaget bör man också ta i beaktande att när det gäller sfi-utbildningen, så omfattas alla vuxna invandrare av den, det vill säga även elever som gärna vill lära sig, men av olika orsaker inte kan eller inte förmår att lära sig allt som kunskapskraven föreskriver. Det finns inte heller någon sär-sfi så som det finns särvux.

En vanlig kommentar av verksamma sfi-lärare som jag har sett i sociala medier i samband med lagförslaget är att regeringen slår in öppna dörrar eftersom kommunerna sedan länge haft närvaroplikt i sfi-undervisningen för att eleverna skulle kunna behålla sitt försörjningsstöd. Det är sant, jag har själv jobbat i en kommun som hade en regel om närvaroplikt, karensdag vid sjukdom och avdrag vid ogiltig frånvaro. Eftersom vux/sfi är en åretrunt verksamhet tar sig dessa regelverk ofta ett absurt uttryck i form av att eleverna i princip aldrig har rätt till ledighet, inte ens på sommaren för att vila och vara med sina barn. Vilken arbetstagare skulle acceptera det? Om sfi har stängt ett par veckor i juli eftersom alla lärare har semester och det går inte att ta in vikarier till alla grupper, får man lov att vara kreativ och kalla uppehållet i undervisningen för hemstudier för att eleverna inte ska förlora sin ersättning.

Ändå är inte närvaroplikt som en kommun har beslutat om utifrån egna tolkningar av olika gällande regelverk inte i närheten av vad regeringens lagförslag skulle innebära om det skulle gå igenom. Även om kommuner skapar sig egna regelverk kring närvaroplikt i sfi-undervisningen, är det skollagen som gäller. Inte socialtjänstlagen. Det är, som jag ser det, en stor skillnad!

Om det är något som kan förbättra vuxna nyanländas språkkunskaper, så är det en individanpassad sfi-undervisning av hög kvalitet som bedrivs av kompetenta lärare. Men det vore nog inte lika populistiskt att komma med sådana idéer.

Etiketter: sfi

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter