Digitala tankekartor som resurs för lärande

Popplet är en digital resurs för skapande av snygga och färganpassade tankekartor av olika slag och jag har blivit väldigt förtjust i att använda verktyget med sfi-elever när jag undervisar. Popplet finns som app för ipad/iphone och på dator (popplet.com) och det är möjligt att du redan har snubblat över det i något sammanhang eftersom det har funnits ett bra tag. Grundtanken är att skapa en tankekarta tillsammans med eleverna för att komma åt interaktivitet och för att ta vara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att få en grund att bygga vidare på i undervisningen.

Som lärare behöver du skapa ett konto i Popplet för att kunna utforma och administrera tankekartorna. Du öppnar Popplet i appen eller på datorn och projicerar skrivytan för tankekartan på tavlan när det är dags för lektion.

Tänk efter före
Jag rekommenderar att du tänker igenom i förväg innan lektionstillfället hur den kommande tankekartan bäst ska utformas: Ska den ligga vågrätt, lodrätt eller bilda kolumner? Ska den innehålla bilder/videoklipp eller inte och är det meningen att eleverna ska kunna gå in och kommentera anteckningarna efteråt eller väljer du att avstå från kommentarsmöjligheten?

Det kan också vara på sin plats att på förhand bestämma sig för sådant som teckensnitt eller färganvändning - för tydlighetens skull. Förbered tankekartan genom att skapa rubrik och "utgångpunkt" i form av ett centralt begrepp, en bild, ett videoklipp eller ett illustrerande exempel. Eftersom du sparar den påbörjade tankekartan på ditt konto i Popplet, kommer du åt materialet när som helst senare via datorn, mobilen eller surfplattan. Det är bara att börja fylla den med innehåll.

Pedagogisk tanke och didaktisk planering
Det är självklart viktigt att du sätter dig in i hur Popplet fungerar men det allra viktigaste är att du har klart för dig vilken typ av lärande hos eleverna du vill komma åt med tankekartan - både under aktuell lektion och efteråt. Här finns några rekommenderade frågeställningar:

 • Vad vill du att eleverna lär sig? Vad är syftet med aktiviteten?
 • Vilken typ av förkunskaper vill du locka fram och samla ihop?
 • Vilket grammatiskt moment vill du förklara/visualisera/exemplifiera/öva?
 • Vilken typ av stöttning i fortsatt lärande ska den färdiga tankekartan utgöra?
 • Under vilken fas av exempelvis cirkelmodellen kommer tankekartan att skapas och användas, hur och i vilket syfte? Dvs. när under ett arbetsoråde är det bäst att använda resursern?
 • Kan du och/eller eleverna göra något mer med tankekartan när den är klar och i så fall vad/hur/varför? 
 • Kan eleverna använda sig av olika uttrycksformer när de jobbar och övar språket med hjälp av en färdig tankekarta?


Användningsområden för Popplet - några exempel:

 • kartlägga elevernas förkunskaper inför ett nytt arbetsområde
 • samla ord och fraser som eleverna kan om ett ämne 
 • skapa underlag för skriv- och talövningar (struktur, innehåll, ordförråd)
 • skapa tidslinjer
 • visualisera kronologi i berättande texter och muntliga framställningar
 • visualisera meningsbyggnad
 • tydliggöra och exmplifiera grammatiska begrepp (t.ex. ordklasser, satsdelar)
 • skapa checklistor
Planera utformningen av tankekartan i förväg. Vad är syftet?
Att samla ord till ett ämnesoråde
En traditionell tankekarta: ett centralt begrepp i mitten

Ett formativt arbetssätt
Digitala tankekartor av det slag som man kan skapa med hjälp av Popplet (eller något annat liknande verktyg) stödjer formativa arbetssätt både under själva interaktiva arbetsprocessen i klassrummet och efteråt. Här tänker jag på kartläggning, återkoppling, självbedömning, kamratstöd och främjande av tillåtande klassrumsklimat. En färdig tankekarta kan exempelvis både utgöra stöttning i elevernas fortsatta lärande och vara till hjälp vid självbedömning och kamratstöd (som ett slags checklista).

Praktiskt och användbart
Eftersom en tankekarta skapad i Popplet är digital, kan den sparas som bild (jpeg, png) eller pdf-dokument och sedan laddas upp någon annanstans eller så kan du skriva ut den eller dela den via mejl med en kollega. Varje tankekarta skapad i Popplet kan också delas med andra trådlöst via en url-länk och det är också möjligt att bädda in en tankekarta på klassens blogg eller lärplattform. Eftersom varje tankekarta i Popplet har en unik url-länk, kan du vid behov göra en qr-kod till den och dela den med eleverna.

Interaktiviteten, tillgängligheten och ett flertal olika delningsalternativ, liksom möjligheten att fortsatt redigera tankekartorna efter behov, gör verktyget till en användbar pedagogisk resurs i klassrummet.

Popplet i en C2-grupp: ett klassrumsexempel

En vertikal variant: en spalt per elev (namn, yrke, verb, arb.plats)

För några veckor sedan vikarierade jag i en C2-grupp och temat var yrken. I samband med introduktionen av arbetsområdet ville jag få eleverna att kort berätta om sina yrken. "Mallen" för berättandet innehöll tre punkter: 1) namn på yrket 2) vad man gör i yrket (ett verb) och 3) var man jobbar (arbetsplats). Jag valde att utforma tankekartan i kolumner och sortera dem efter elevernas namn. Varje elev/kolumn fick en egen färg för att kunna hålla kolumnerna visuellt isär.

En utskriven tankekarta

Innehållet i tankekartan blev först underlag till en talövning (ställa frågor, svara, berätta sammanhängande i 3:e person) och sedan till en kognitivt utmanande och språkutvecklande skrivövning i form av en lucktext med öppna luckor. I förlängningen fungerade tankekartan också som en liten ordlista om yrken, verb och namn på arbetsplatser och som underlag till lite grammatikprat (verbböjning, prepositioner, substantivböjning).

Öppen lucktext som skrivuppgift till tankekartan ovan

Arbetssättet var varierande och mycket uppskattat av eleverna och de var hela tiden aktiva efetsrom de var medskapare av materialet. De kände att de "ägde" det. Att resultatet blev snyggt gjorde inte saken sämre. De upplevde att de hade nytta av materialet och använde det flytigt som stöd i muntligt och skriftligt berättande när vi övade, tills de inte längre behövde det.

Popplet i B1-grupp - ett till klassrumsexempel
Slutligen vill jag visa ännu ett klassrumsexempel, från en B1-grupp. Under ett lektionspass med tal i fokus var samtalsämnet och utgångsfrågan "Vad gjorde du när du var ledig under jul och nyår?" Gruppen var liten den dagen och vi jobbade flitigt med att komma på olika relevanta ord och svarsalternativ och så övade vi på att säga sammanhängande meningar om vad man gjorde när man var ledig och målet var att både få ett bra innehåll och varierat ordförråd och fungerande grammatik. Det tog sin tid men det var full aktivitet i klassrummet. Vi pratade, skrev och övade på läsning och uttal.

Meningarna samlade vi så småningom i en digital tankekarta och sedan använde vi dem till att "analysera" grammatik, dvs titta på meningsbyggnad och prata om rak ordförljd. Jag tog hjälp av färgkodningen i tankekartan och bad eleverna att försöka komma på vad de olika färgrutorna innehöll för typ av ord eller information. Det var utmanande för eleverna att prata grammatik eftersom de saknar skolbakgrund och erfarenhet av grammatiskt tänkande. Men vi klarade av det med gemensamma krafter och genom att använda oss av vardagsspråk.

Efter lektionen laddade jag upp tankekartan på klassens lärplattform och kompletterade materialet med att flippa tankekartan i syfte att ge eleverna möjlighet att fortsätta öva på läsning och uttal av meningarna också utanför klassrummet. Det betyder att jag har läst in meningarna medan jag använde mig av röst- och skärminspelning (appen Explain everything). Filmen laddade jag upp på youtube och delade den med eleverna genom att lägga in den på lärplattformen vid sidan om tankekartan.

Meningar, rak ordföljd

Så, det var årets första digitala tips, hoppas att du låter dig inspireras. Om du har egna erfarenheter av och exempel på användning av digitala tankekartor i sfi-undervisningen, dela gärna med dig av dem i kommentarsfältet. 
 

       Bästa hej,
       Ivana

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln