"Webbaserad alfabetisering" (NoK, 2016)


Vuxenutbildningen ska digitaliseras och så väl nya läroplanen för vuxenutbildningen som den reviderade kursplanen för sfi innehåller tydliga inskrivningar om digital kompetens. Att använda digitala resurser är inte längre en valbar aspekt av undervisningen, utan en del av uppdraget. I boken Webbaserad alfabetisering får du som lärare ta del av ett webbaserat arbetssätt som fungerar och där forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund.

Digitala resurser i kombination med lärarens pedagogiska skicklighet kan påverka elevernas lärande i positiv riktning. Boken förmedlar Ivana Eklunds egna klassrumserfarenheter och innehåller beskrivningar av konkreta arbetsgångar och lärprocesser som tydligt visar vad som sker med språkinlärningen när eleverna använder sig av webbaserade verktyg och multimodalt material. 

Målgruppen för boken är lärare som undervisar på studieväg 1 på sfi och som har elever som är i början av sin litteracitetsutveckling. Boken passar även för lärare som undervisar nyanlända på Språkintroduktion på gymnasiet.

  • För dig som undervisar elever på sfi (stv 1)
  • Handledning i webbaserad undervisning
  • Grundläggande läs- och skrivundervisning på sfi
  • Kunskap om digitala lärprocesser
  • Forskningsbaserat och beprövat språkutvecklande
  • Konkreta lektionsupplägg som stöttar dig och dina elever
ISBN  9789127445390
Boken ingår i NoK:s INPUT-serie vars syfte är att inspirera till nya arbetssätt och metoder i det dagliga skolarbetet. Boken ingår i NoK:s INPUT-serie vars syfte är att inspirera till nya arbetssätt och metoder i det dagliga skolarbetet.
Varför ska man arbeta digitalt med ännu inte läs- och skrivkunniga sfi-elever och hur bedriver man i så fall en webbaserad undervisning? 

Sagt om "webbaserad alfabetisering"

Ivana Eklund ger en mängd konkreta förslag som är omedelbart användbara för en stor grupp lärare. Boken är klart och tydligt skriven och metoderna är enkla att överföra till många undervisningssammanhang. /.../ det vore synd om bokens användning begränsades till sfi då metoderna och arbetssättet är minst lika användbara inom grundskolans förberedelseklasser och gymnasiets språkintroduktion.
Karin Alvehus, BTJ-häftet nr 11, 2016.

Ivana Eklund har på ett inspirerande sätt beskrivit de olika arbetsgångarna så att de lätt kan följas och bli redskap för lärare som så önskar. Detta tror jag kan komma till stor nytta och glädje ute på sfi-skolorna i landet."
Qarin Franker, FD, universitetslektor i svenska som andraspråk PhD, Göteborgs universitet

provläs boken här:

beställ här:

AdLibris

bokus

natur & kultur